fbpx
Udostępnij!

Otrzymaliśmy w spadku dużą działkę rolną, miejscowego planu nie ma, jest szansa na odrolnienie i wybudowanie np. domu. Jest tylko jeden problem. Na ofertę sprzedaży nikt nie odpowiada. Jedna obniżka ceny, druga, nadal nic. Czekamy miesiąc, dwa, rok, a telefon nadal milczy. Gdzie może być problem? Nawet jeśli od strony technicznej i prawnej wszystko jest w porządku, sporych rozmiarów nieruchomości mogą okazać się trudne do sprzedania, zwłaszcza gdy charakter i lokalizacja nieruchomości nie pozwalają na postawienie dużych budynków.

Często rozwiązaniem będzie podział jednej, wielkiej nieruchomości na kilka mniejszych i sprzedawanie ich osobno. Sprzedaż kilku działek po kilka arów rokuje większe szanse powodzenia niż sprzedaż jednej działki o powierzchni kilkunastu- kilkudziesięciu arów. Oczywiście, może ktoś mieć fantazję posiadania olbrzymiego ogrodu, ale znalezienie takiej osoby może okazać się bardzo trudne.

Na samym początku należy sprawdzić w miejscowym planie bądź w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy podział nieruchomości jest możliwy. Najłatwiejszą sytuację mają posiadacze nieruchomości na terenach nieobjętych MPZP. W przypadku posiadania działki na terenie objętym miejscowym planem podział będzie utrudniony, w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy.

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek lub z urzędu. W omawianym wypadku będziemy mieć do czynienia z tą pierwszą opcją. Wniosek składa się do wójta gminy, na terenie której leży dzielona działka. Musi on zawierać:
-potwierdzenie prawa własności do działki np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej
-wypis z ewidencji gruntów i budynków
-kopię mapy katastralnej obejmującej dzieloną nieruchomość
-decyzję o warunkach zabudowy (gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
-wstępny projekt podziału na mapie zasadniczej (wydają go Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
-cel dokonywanego podziału nieruchomości

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonują oceny merytorycznej wniosku (czy zawiera wszystkie wymagane dokumenty) oraz ocenia zgodność projektu z miejscowym planem (o ile jest) i innymi przepisami szczegółowym, które obowiązują na terenie gminy. Jeżeli ocena jest pozytywna, wójt wydaje decyzję dotyczącą podziału nieruchomości, która jest podstawą do wprowadzenia zmian w m.in. księdze wieczystej.

Warto pamiętać, kiedy podział nieruchomości nie będzie możliwy. Nie wolno dzielić nieruchomości, kiedy nie ma dostępu do drogi publicznej. W tym wypadku oprócz bezpośredniego dostępu wystarczy również istnienie drogi wewnętrznej po sąsiednich działkach na mocy służebności przejazdu lub posiadanie udziału w prawie w drodze wewnętrznej.

Obecnym trendem w nabywaniu nieruchomości pod budowę domu jest poszukiwanie stosunkowo niewielkich działek. Wiąże się to z innym trendem, polegającym na zmniejszaniu powierzchni nowo powstających domów. Z drugiej strony odpowiednio mniejsza powierzchnia nieruchomości automatycznie zmniejsza cenę, przez co większa część społeczeństwa może przyspieszyć decyzję o nabyciu własnego domu. Zakup dużych działek z myślą o np. sporym ogrodzie jest coraz rzadszy. Wobec tego sprzedający dużą nieruchomość mogą napotykać na coraz większe trudności w sprzedaży działki.